انگار پیش از عمر خویش زیسته ام . انچنان که مرگ را چون لباسی شایسته ی تن خویش می بینم .( کاف )
» جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥ :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥
» برای تو :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» 236 :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» 235 :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» 232 :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» 227 :: پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» 220 :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» 219 :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» 214 :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» 215 :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» 206 :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» 218 ! :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» 180 :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» 179 :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» 178 :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» 177 :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» 176 :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» 175 :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» 174 :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» 168 :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» 167 :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» 166 :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» 165 :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» 164 :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» 163 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» 162 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» 161 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» 160 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» 159 :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 158 :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 157 :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 156 :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 155 :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 154 :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 153 :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 152 :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 151 :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 150 :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 149 :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» 148 :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» 147 :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» 146 :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» 145 :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» 144 :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» 143 :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» 142 :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» 141 :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» 140 :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» 139 :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» 138 :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» 137 :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» 136 :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» 136 :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» 135 :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» 134 :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» 133 :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» 132 :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» 131 :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» زن روبروی کافه :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» 129 :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» خود ارضایی های روحی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» شبی با تو :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» نگرانت هستم ! روبراهی ؟ خوبی ؟ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» 125 :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» 124 :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» 123 :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» 122 :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی دوار :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» 120 :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» 119 :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» 118 :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» 117 :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» 116 :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» 115 :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» 114 :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» 113 :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» 112 :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» 111 :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» 110 :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» 109 :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» 108 :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» 107 :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» 106 :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
» 105 :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱
» 104 :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» 103 :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» 102 :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» 101 :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» 100 :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» 99 :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» 98 :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» 97 :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» 96 :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» 95 :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» 94 :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» 93 :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» 92 :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» 91 :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» 90 :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» 89 :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» 88 :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» 87 :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» حال همه ی ما خوب است . :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» 85 :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» 84 :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» 83 :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» 82 :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» 81 :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» 80 :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» 79 :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» 78 :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» 77 :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» 76 :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» شعری برای تولد 43 سالگی ام* تقدیم به تولد 22 سالگی ام :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» 74 :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» 73 :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» 72 :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» 71 :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» 70 :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» 69 :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» 68 :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» 67 :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» 66 :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» 65 :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» 64 :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» 63 :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» 62 :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» 61 :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» 60 :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» 59 :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» 58 :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» 57 :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
» 56 :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» 55 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» 54 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» 53 :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» 52 :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» 51 :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» 50 :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» 49 :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» 48 :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» 47 :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» 46 :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» 45 :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» 42 :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
» 41 :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» 40 :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» 39 :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» 38 :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» 37 :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» 36 :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» 35 :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» 34 :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» 33 :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» 32 :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» 31 :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» 30 :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» 29 :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» 28 :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
» 27 :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» 26 :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» 25 :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» 24 :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» 23 :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» 22 :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» 21 :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» 20 :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» 19 :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» 18 :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» 17 :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» 16 :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» 15 :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» 14 :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» 13 :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» 12 :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» پاییزانه :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» 10 :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» 9 :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» 8 :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» 7 :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» 6 :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» 5 :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» 4 :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» 3 :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» 2 :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
» 1 :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠