136

از این پله ها که بالا بروم دیگر نمی توانی در اغوشم بگیری . دست تو نیست . قدت کوتاه می شود . قد من بلند . فلسفه ی عجیبی دارد بلندی این چوبه های دار . از ان بالا همه چیز زیبا تر است . اما تو قدت نمی رسد ببینی . امدم پایین برایت تعریف میکنم . وای ... اگر قدت میرسید ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
یک دیوانه .. /

کجای دنیایی؟ رگ نازک ِ وسواسی! به بازوی کدام حشره ، شقیقه های گرم ات را چسبانده ای و چشم های روشن ات را به آن همیشه نامعلوم که تنها من می دانم اش دوخته ای.. زیبا ! هنوز صبح ها با گرگ های سرماخورده ی گردن ات حرف می زنی؟ با لاله ی گوش راست ات که وقتی بیدار می شوی ، دردناک ست و سرمای پوست ات، آن لایه ی رنگ پریده و هراس ناک که احشایت را از من می ربود.. زن ِ لیز ِ من! اتوبوس ساعت ِ پنج تو را با یقه ی قرمزی که روی شنل سیاه ات انداخته ای و غربتی که بوی تن ات شده با خود می برد.. چراغ های آبی را دوست نداری صندلی های برعکس را نه نگاه ات به عقب می رود نگاه نمی کنی.. و من برای چشم های بسته ات آواز می خوانم برای لب های نیمه باز و بوی تن ات که بوی تن ام شده .. زن ِ زهر آگین ام!

سارا

بیا دستم رابگیر مرا هم بکش بالا فروغ جان.ازسرمای این پایین نفسم بند امده.ان بالا گرم تر است.از آن بالا همه چیز قشنگتر است انگار.