208

شب . سری چسبیده به شیشه . انگشت های بلند با ناخن های پوست پیازی ات. سیگار نیمه کشیده ات میان انگشت اشاره و وسط ت . شال افتاده روی شانه ات . لب هایت . لب های مسی ات . رقص نور ها روی شانه ات . روی صورتت . روی موهای خرمایی ات . موهایی که همبستر باد بودند . تو . یک جاده . شب . و موسیقی که برای همیشه تکرار می شود . تکرار می شود . تکرار می شود .

/ 2 نظر / 11 بازدید
sanam

t e k r a r