180

با چادری که خواهرش برایش از مکه اورده بود خودش را حلق اویز کرده بود . دیر تر رسیده بودم تا خدایش رفته بود ...

/ 1 نظر / 11 بازدید