118

دو بار پیاده می شوی . دو بار سوار . هر بار پانصد تومان . گاهی هم چهارصد تومان . بستگی به انصاف راننده دارد . چهار چراغ قرمز دارد . یک پل هوایی با شصت و شش پله و یک پاگرد . شش فلکه دارد . ده دقیقه پیاده روی . همه ی اینها باید چهار بار تکرار شود . چهار بار در روز . صد و بیست و یک بار در ماه . در سال می شود هزار و چهار صد شصت بار . مسیر تکراری . روز های تکراری . زندگی تکراری .

/ 1 نظر / 2 بازدید
nobody

زنگارکی . مزخرف ترین اسمی که می شود یک خیابان داشته باشد .