54

اگر قلبم گرم عشق تو باشد

از تن فرو رفته در خاک

هجوم سنگ ها هراسی ندارم ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
عاشق یک لحظه نگاهت

بـــه شـــوق دیــــدارت چـــه آب و جـــارویی راه انـــداخــتــه انـــد چــشـــمـــهـــا و مــــژه هــــایـــم ...

سحر

و اگر قلب اون گرم عشق تو نباشد چه ؟!!