219

صدای تو چون مادیانی سفید سمت پاهای من می تازد . انگشت هایم را می پیماید تا جنگل نم دار میان ران هایم .

/ 2 نظر / 2 بازدید
پرنده غریب

گستاخانه ... بیپروا .. حقیقت عریان گاهی باید حقایق را با زبان کودکان گفت ... چیزی که بزرگترها زیر فرش تکذیب پنهان میکنند کودکان در خیابان فریادش میزنند مرسی دست به قلم خوبی داری ...... [گل] http://hichkasi.persianblog.ir/

سیف ا..

مادیان وحشی! خوب بود خوشم اومد وحشی تر از این باید نوشت صحبت می کنیم اساسی راجع بهشون.دارم می خونم ت