197

زن ارمنی برایت یک پیراهن گل دار دوخته بود
یک پیراهن گل دار تا بالای ساق های خوش تراشت
و برای من یک شیشه عرق
برای شب هایی
که قرار بود دست های چروکیده اش
روی سینه های سفید تو سر بخورد ..

/ 0 نظر / 2 بازدید