88

قرار است بیایید . قرار بود دیروز بیایید که نیامد . سوار اتوبوس است . اما کدام صندلی نمیدانم . با من که باشد صندلی پشت راننده میشیند و با هر سبقت مرا محکم بغل میکند . قرار است صبح رسیده نرسیده اینجا باشد . از بس امد و نیامد نمیدانم فردا واقعن می اید یا نمی اید . شاید هم امد این نوشته ها را خواند و باز خندید به دیوانه بودنم . به کتاب های پخش و پلا و ایده های بی سر و ته م . دلم می خواهد بیایید . اما از وقتی پسرم رفته است کسی نیامده . همه رفته اند حتی خواب هایم . بی خواب شده ام .می ترسم از نیامدن ها. باید حیاط را بشورم که اگر امد رد پای ادرار داغ پسرمان را نبیند که داغش داغ تر شود . پتو حوله و اسباب بازی هایش را در پستو پنهان کردم . قرار است بیایید و اگر بیایید شاید من هم برگردم به زندگی . شاید قرص هایم مرا ترک کردند و سیگار ها نام مرا به فراموشی سپردن . باید به دخترک دارو فروش سفارش کند الکل های سفیدش را به کس دیگه بدهد . قرار است بیایید و اگر امد شاید باز هم پسری دیگر امد برایمان ... اه ... قرار است بیایید . کی ؟؟ کجا ؟؟ نمیدانم . دعا می کنم بیایید با روشنایی فردا . قرار است بیایید .

/ 3 نظر / 2 بازدید
سحر

فروغ ! .. پسرت ؟ پسر خودت ؟ داري جدي ميگي اين حرفها رو .. اين نوشته ها از زبون خودته؟!!!!!

یکــتا

پاهايمــ را كه در آب ميگــذارم ماهــي ها جمـتع ميشــوند... شايـــــــد... شايــد آنها هـم ميـدانـنـد عمري طعمهـ ي روزگـار بوده ام

FoGgy nilOo

عجبــــــــــــــ :|