212

تو این شهر هیچ چهار راهی نبود که از پشت چراغ قرمز هایش . از دست دخترکان دست فروش برایت چندین شاخه نرگس بگیرم و در ماشین نداشته ام رو به صندلی شاگرد نداشته ام در دستان نداشته ات شاخه های نرگس را بگذارم . تو بگویی نرگس ها را دوست دارم و من بگویم نرگس را دوست دارم .

/ 2 نظر / 2 بازدید
absolution

فقط زود به زود آبشان بده... بویشان می ماند، نه مثل عطرهای ارزان قیمت!!

nobody

از گل فروشی ابتدای خیابان گلزاری یا همان سالاریه ی قدیم سربالایی بپیچ به چپ مستقیم تا انتها و از کوچه پس کوچه هایی که هیچ وقت در زمان هشیاری یادم نیست نرگس انتهای خیابانی بن بست