163

ناباورم به تمام بودن ها

ناباورم به تمام داشته ها

به تمام ارزوها

به تمام رویاها

ناباورم به تمام فرداها

به تمام لبخندها

ناباورم به همه کس

به همه چیز

ناباورم به تمام قول ها

به تمام فرداها

ناباورم به تمام فرداهای ارام که شاید باشد

باشد

باشد

باشد

هست ؟

لعنتی ناباورم ... نا بارورم ... نا باورم ... به حتم دلیلش همین است ... ناباور نابارورم .

/ 0 نظر / 2 بازدید