28

کاش می شد در این ویران ها

از پشت نزدیک ات شوم

در آغوشت بگیرم

در گوش ات نجوا کنم

دوستت دارم .

و شبح وار ناپدید شم ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
ته نشین کلاس

حتم دارم که تویی آن شبح ناشناس آن شبح هرشب تنهایی ام...

hate

ما ژنده پوشان... به كجاي اين شب زخمي بياويزيم قباي ژنده و كپك زده خودمان را ...

yasi

sarnev sht ast k mara b in so v an so mekshand.