135

گور پدر تو ! گور پدر این جماعت ! گور تمام باور هایم ! بیا سفت در اغوش بکشمت . لبانم را بچسبانم به لب های لعنتی ات . بیا تلافی این چند سال را پای همین در لعنتی جلوی این ادم  ها در بیاورم . انچنان محکم ببوسمت که نفست بالا نیایید . با مشت هایت به سینه ام می کوبی . نقش بر زمین می شوم  تمام خشمت را میریزی در کلمات . فحش های ... اخرین قطره های بزاق دهانم را که ابستن تو هستند را میریزی تو صورتم . پشتت را می کنی و در را می کوبی به هم . یا خودت را می بازی به من و بازی شروع می شود . بزار کفش هایم را پیدا کنم ... می ایم ... صبر کن ...

/ 10 نظر / 2 بازدید
بی نام

گور پدر این دنیای کثیف و گور پدر آدمهایی که کثیفش کردن گور پدر همه

بی نام

ما از اون آدم هایی هستیم که شادی بهمون حروم شده است. گور پدر شادی

بی نام

تا حالا آدم کشتی؟ از همین هایی لیاقت بدترین عذاب ها هستن رو میگم. من دارم به آلوده کردن دست هام به خون یک گناهکار فکر می کنم

بی نام

نکشتی یا نه کشتی؟.شاید خدا فرستادت برای کمک به من

بی نام

من هم تا حالا نکشتم به نظرت گناهه؟

بی نام

پس چرا دنیا گاهی تاریک میشه؟

یک دیوانه .. /

گلوی من هزار و یک شب کابوس است تن ام مثله ی زنانگی اش مچاله شده به هراس خیس ام زمستان ِ گرم و زجر ِ تن ام بی امان زخم ِ تو را کم داشت. تیغ ام بزن بسوزان از تن ام بنداز این لباس ِ پروصله را که نمی پوشاند نپوشاند پاره گی هایم را پاره کن تو هم خواب ِ نداشته ام را منقار فرو کن ، به پوست ِ خشکیده ام چشم هام.. پرنده ی عذاب! تک بزن و بپر از شاخه های خشکیده ی این درخت ِ نفرینی کرم های مریض ِ مغز ِ من غذای تو نیست سار ِ سبک ِ بی قرار دخترک ِ آفتاب! تنها خنده هایم را باور کن و دست هام این خطوط ِ سرد ِ انزوا که دوست ات داشتند توامان ../

یک دیوانه .. /

I dont think so .. /

یک دیوانه .. /

می خواستم بگویم رد گلوله نیست آن ها که زیر پیراهنی ات را سوراخ کرده بید است که به جان ات افتاده عزیزم! و آن لوله که شقیقه ات را نشانه رفته .. /

یک دیوانه .. /

بروم ؟ ..