شبی با تو

تاریک بود . از تو فقط چادرت پیدا بود . نیمه ای از گردن بلورینت . تاریک بود . چشمانت برق میزد . خط چشم های بهم ریخته . کنجکاوی نگاهت . دیوار های روبرو .

- ممنون . مرسی .

خدافظ

- خداحافظ ( اهسته )

/ 1 نظر / 3 بازدید
absolution

حرفهایی که گران تمام می شود...