116

حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . اهوم . حرکت چشم هایم . حرکت لب هایش . هوم . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . شاید . حرکت لب هایش . باشه . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . حرکت لب هایش . اهان . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . حرکت لب هایم . سکوت . هستی ؟ الو ؟ هی ؟ سکوت .

 

* انسان ها دوست دارند شنیده شوند / نه / شنونده ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
nobody

گوشی رو بکن توی دهنت و هوم هوم هوم ...

hamsaret!

harkate lab hayam va sokoti talkhtar... khastamazin rozhaye sokoto harkat...