136

خونش روی دست هایم دلمه بسته است

بغض دارم ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
یک دیوانه .. /

دست هایت دو زخم درشت گوشتی جانورهایی گرسنه ،که بر من می دوند خراش های کوچک زرشکی را می تراشند و به تن ، نمی رسند.. دنبال چه می گردی؟ مرد مغبون نیمه مست ام! از جیغ هایم وز وزی ناله مانند بیشتر نمانده و صدایم لابه لای استخوان هایی که نمی دانم از سرما ترکیده اند یا حرارت منحوس خرداد نرم شان کرده بم تر می زند می بینی؟ خون غلیظ ام ، در چشم های تو هم رگ زده بوسیدن نمی دانی لخته ای ، از ران هایم می شرد.. خشن خواب هایم را، پاره می کنی .. /