30

وقتی گفتم دوستت دارم

می دانستم انقلابی است علیه قبیله

و ناقوس رسوایی آنان را نواخته بودم

می خواستم برانداز سلطه باشم

تا جنگل ها انبوه برویند

تا آبی دریاها فزونی یابد

.و کودکان و کارگزان جهان آزاد شوند

پیاین بربریت را میخواستم، مرگ آخرین پادشاه را

وقتی دوستت داشتم می خواستم درهای حرمسراها را بشکنم

و سینه زنان را از دندان خلیفه ها رها کنم

وقتی گفتم دوستت دارم

می دانستم الفبای تازه ای برای شهر بیسواد اختراع می کنم

و به مردم شرابی می بخشم که تا کنون نشناخته اند

نزار قبانی

/ 2 نظر / 2 بازدید
nilo93

فرق میان منو تو این است تو فروغی و چشمانم بی فروغ ... نوشته هات رو خیلی دوس دارم جذابن برام کشش ایجاد می کنن که باز برگردم..

سحر

می دانستم الفبای تازه ای برای شهر بیسواد اختراع می کنم... كه در اخر هم نميفهمند!!!!!!