140

انگشتش را تا ته فرو می کند توی پهلوی ان مردک و قاه قاه می خندد . بدن مردک باد کرده بود . رضا می گفت ببین چه چاق شده . چاق بود و کبود . لیز هم بود . شبیه ماهی هایی که قرار بود بگیریم و تو با کلی مخلفات روی اتیش ها کبابش کنی . مردک لباس نداشت . لخت و عور افتاده بود همان وسط . رضا همه جایش را انگشت میزد و می خندید .ببین این جایش را . ببین شبیه بادنجان شده . می گفت قاه قاه می خندید . یادت هست یک روزی برایم پای ان منقل سیمانی تو ان ویلای نزدیک دریا بادنجان کباب کردی ؟؟ باید به پلیس زنگ بزنیم یا اورژانس ؟؟ نمیدونم . میایی بریم شنا ؟ اره . غرق بشیم ؟ اره . رضا باز قاه قاه می خندد . اب سبز است رنگ چشمان تو . رضا انگشتش را از گودی گونه های مردک بیرون می کشد . با لباس یا بی لباس ؟ بی لباس . قاه قاه می خندد . لخت می شود . پای همین ساحل بوسیدمت . اب سرد است . فقط صدای خنده های رضا می اید . قلپ قلپ اب می خورم . قلپ قلپ . صدای خنده هایش . قلپ قلپ . خنده هایش . قلپ ...

/ 5 نظر / 12 بازدید
nobody

پشت کمرش توی آفتاب سوخته . برشته شده و یک طرف صورت و گردن و سینه و شکم و روی ران هایش مثل ماکارانی رشته رشته شده . انگار ماهی ها تک زده باشند . ماهی کوچولوهایی که وقتی توی قلاب گیر می کردند می انداختشان توی آب . من اما می دیدم دندان های کوچک ماهی کوچولوهایی را که حالا دل و روده اش را ریش ریش کرده اند .

danials

سال نو مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشی :))

danials

سال نو مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشی :))

طط

من نمیدونم این متن های بی مزه وچرت وپرت چیه که مثل تار عنکبوت دورت تنیده طعمه خوبی هستی برای شیطون ، ای کاش یه روزی چشماتو باز میکردی از همه زیبایی هایی که خدا بهت داده لذت میبردی وباتمام وجود لبخندمیزدی واین رابدون که اوهمیشه منتظر یک قدم از توست تا ده قدم برایت بردارد اگر باور داشته باشی