215

زن عرب ضجه میزد در میان شن های گم شده در باد

/ 2 نظر / 12 بازدید
nobody

صورتش زخمی. موهایش، سیاه بافته شده در دو سوی گلو، آویزان، پریشان. زن عرب ضجه می زد میان شن های گم شده در باد

sanam

naboodi ke bebini cheha bar saram amad