103

حالش تعریفی نداشت . پای پنچره لا به لای عکس ها نشسته بود و سیگار می کشید . اتش به اتش . دیر رسیده بود . وقتی رسید که نفس های اخر را زیر حجم سنگین سقف می کشید . بلندش کرد . لب هایش را روی لب هایش گذاشت . چند فشار . اما دیگر ... دیر شده بود . چاقوی جیبی شکمش را شکافت . کیسه ای کوچک بیرون ریخت ... خیلی دیر شده بود . کبود بود . کوچک . سردش بود . زن را به همراه محتویات شکمش لای پتو پیچید و 3 نفری از باغ بیرون زدند . توی گرگ میش هوا و زوزه سگ ها زمین را می کند . چال ترین چاله ای که تا بحال کنده بود . پتو را در چاله گذاشت . اسم زن را یادش نمی امد . فقط میدانست منتظر سایه بوده . خاک ها را بر گرداند سر جایش . امد و نشست همین جا . پای پنچره و به تاب خوردن زن میان سقف و زمین فکر کرد . زن همه چیز را دیده بود . همه چیز را میدانست . زن ، برادرش را در باغ دیده بود . برق چاقو را زیر گردنش ... . زن را دوست داشت . سایه را هم . سیگارش را خاموش کرد . به تک تک شان فکرد کرد . به برادرش . زنش . دخترش سایه . ماشه را کشید . مشتی رنگ قرمز روی دیوار ماند ...

/ 6 نظر / 2 بازدید
فالش نویس

خوب سیاه می نویسی [گل]

saket

کاش منهم آدرس این باغ را داشتم یا تو جایی داشتم که آدرس آن را بلد باشی دعوتت میکردم بعد در بسترم آرام میخوابیدم و منتظر چاقویی (که گرمای دستت که هیچ) گرمای هیچ بدنی در تیغه سردش اثر نداشته هنوز هم سرد است حسش میکنم

absolution

پخش روی دیوار... همه آنچه از تو می ماند!!