107

تصورش کن با موهای کمی بلند تر . پیراهن مشکی بلند . بلند تا مچ پاهای باریکش . چاک پشت پیراهنش را هم تصور کن . طوری که ساق های سفید و براق_ برجسته اش قرینه ی چشم هایت را پر کند . یقه پیراهنش را هفت کن . تیزی هفت بنشیند لای چاک سینه اش . سینه های سفت با رگ های بر جسته ی صورتی . موهایش را یک کم بلند تر تصور کن . شاید قهوه ای . شاید طلایی . خبر از این روز هایش ندارم . چشمانش اما هفت رنگ بود . مثل هفت خط بودنش . برق هم میزد . از ان برق هایی که دلت را سفت می چسبد و ول نمی کند . پاهایش را ظریف تصور کن . زیادی ظریف . تا حدی تو را یاد داستان مسخره ی سیندرلا بیاندازد . فقط یاد پاهای سیندرلا نه بقیه ی داستان . خنده هایش را اشنا تصور کن . انگار سالیان است صدای خنده هایش توی گوشت چرخیده . کمرش را باریک . باریک ترش کن . به پیراهن بلندش هم کمری پهن اضافه کن . کمری که نصفش کند از وسط . نصفش بالا بماند . نصفش پایین . تصورش کردی ؟؟؟ اسان بود . حال میشود با دست هایت روی تنش رنگ عشق بپاشی یا بی حاشیه راه همخوابگی را پیش بگیری . شاید روی مبل روبرویت نشست تا صبح برایت فلسفه بافت . هر جور می خواهی ادامه اش را تصور کن . تصورش راحت است اما بدست اوردنش ... ! به ان فکر نکن ! غیر ممکن است !

/ 4 نظر / 2 بازدید
علیرضا ( دلقک )

سالهاست اینجا،این رو به رو نشسته..... اما سااهاست که جروت نزدیک شدن نداریم.../

زیژخکِ دیوانه

همه‌ش داشت می‌چسبید. خوب هم بود. حالا گیرم کمی رنگ کم داشت، چه باک. ولی دو سه جمله آخر کمی شعارگونه شده بود و پایان‌بندی خیلی بدی بود برای این متن

زیژخکِ دیوانه

همه‌ش داشت می‌چسبید. خوب هم بود. حالا گیرم کمی رنگ کم داشت، چه باک. ولی دو سه جمله آخر کمی شعارگونه شده بود و پایان‌بندی خیلی بدی بود برای این متن

nobody

تصورش راحت است . از پیک چهار و پنج به بعد تصورش راحت می شود و ادامه که داشته باشد بدست می آید .