53

دلم اشوب است روی لبانم لبخند نقش بسته

دوستش دارم

دوستش دارد

دوستم دا...

مهم نیست...

باید ایمان بیاورم به سنگ ها

به نگاه ها

و هجا کنم از تبار  م ن ع  ش د گ ا ن م

و باور کنم زندگی سخت تر از کابوس هایم است .

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحر

وحشت ناك تر از تمام كابوس ها ...

sanam

raftan olast