117

ایسترم با موهای بلند طلایی و چشمان ابی . انگشت های کشیده . تابستان 12 سالگی گندم زارها را درو کرد و دریا را قدغن و گم شد در شب بی پایان .

ایسترم ان شب که گم شد مردی شد برای خودش .

/ 1 نظر / 2 بازدید