150

باید اسید بخرم . وان همیشه خالی خانه را پر کنم . قرص ها را در اب حل کنم . لبه ی وان بنشینم . لیوان را سر بکشم . چند پیک عرق هم پشتش بالا بدهم . یک سیگار تا گیجی . گیج شوم . ارام در اسیدها به خواب روم . ارام محو  شوم ...

/ 0 نظر / 2 بازدید