100

نم نم باران بود . تا باغ راه زیادی بود . مانده بودم میان درخت های سر به فلک کشیده ی جاده . دم بازدم هایی که بخار میشد . دود سیگاری که شبیه پیکره زنی میشد . پاهایم نای رفتن نداشت . تا باغ راه زیادی مانده بود . موتوری از دور میامد . مرا شناخت . سوارم کرد .. تا باغ راه کمی مانده بود . در زنگ زده ی سنگین با صدای ناله ی خفناکی باز شد . باغ پیر بود و کرخت . ناله ی کلاغ ها را در دل داشت و زوزه ی گرگ های نابالغ . تا عمارت را زیادی نبود . دیگر عمارت عمارت نبود . خرابه ای بود . با تکه چوب ها ، وسط اتاق ایینه ی قدیمی اتشی پربا کردم . از جیب پالتوم شیشه ودکا را در اوردم . سر کشیدم . از اینجا جیز زیادی یادم نبود . یعنی از زندگیم چیز زیادی یادم نبود . اتفاق های دیروز را هم فراموش می کردم . حتی دیدارهایم با ان مرد قد بلند که گاه گداری شبیه خودم بود . اما خوب یادم مانده از اول هر که را خواستم به طرز وحشتناکی مرد . طلسم شده بودم . طلسمم از مرگ مادر شروع شد . همانجا که هنوز با بند ناف به تن مرده اش وصل بودم . خسته بودم از این سایه ی مرگ ... باید کاری می کردم . همه چیز از همین عمارت شروع شد . همین عمارت یخ زده . فلز سردی توی دستانم بود . با این اتش لعنتی هم گرم نمیشد . نصف بطری را بلعیده بودم اما هنوز سردم بود ...سردم بود . سرد تر از هر وقت دیگر . باید کاری می کردم . باید ...

/ 7 نظر / 2 بازدید
-

هی چه خوب می نویسی تو رفتم توش کامل چی شد از وبلاگِ من سر دراوردی ؟ آشنا اینایی ؟

absolution

فلز سرد می خواهد و تن سرد... که گرم شوند... هردو... مست که باشی می شود!!

کوتاه

هیچ کاری از دست آدم برنمیاد وقتی این مرگ لعنتی انقدر زنده هست

rainbow

شاید باید این راه نرفته رو کوتاهش کرد

مریم پرتو

چه غم‌انگیز استْ سرنوشتِ ماهی کوچک وقتی به‌هوای جُفتِ خود به اقیانوس می‌زند و نهنگ‌ها، عاشقَ‌ش می‌شوند

saket

هر کاری باید انجام بدی بده البته اگر بدانی باید چکاری کنی سرما را نمی شود کاری کرد وقی سردی مگر سرما را دوست داشته باشی آنوقت .....