165

روزگار خوبی ست . فاحشه های ارزان میاورم . شب ها تا صبح بیدار می مانم . سیگار های ارزان می کشم . فیلم های بی جایزه و حرف می بینم . ترانه های بی قافیه گوش میدهم . چایی های چند روز مانده می خورم . توی شیشه نوشابه ها می شاشم . به عالم و ادم انگشت وسطم را نشان می دهم و همه را حواله می کنم به دیواره رحمم . باشد که با فرو ریزی بعدی رستگار شوند . روزگار خوبیست . باور کن !

/ 4 نظر / 2 بازدید
زیژخکِ دیوانه

اون انگشت وسط را نشان نمی دادی بکر تر بود. عالی‌تر بود... به هر حال آن حواله و فروریزی و رستگاری خیلی خوب بود

زیژخکِ دیوانه

اون انگشت وسط را نشان نمی دادی بکر تر بود. عالی‌تر بود... به هر حال آن حواله و فروریزی و رستگاری خیلی خوب بود

nobody

بخور بکن بخواب

sanam

kare dorosto to dari mikoni[تایید]