138

دست هایش بوی کافور میداد . همیشه دست هایش بوی کافور میداد . موهایش سفید شده بود . گوشه ی چشم هایش پر از خط های ریز کج و معوج بود . تنش هم بوی کافور میداد . نفس هایش هم بوی کافور میداد . ها که میکرد بخار هایش بوی ماندگی میداد . بوی نم . کهنگی . چشم هایش حفره های خالی بی سر نشین بودند . اشک هایش عصاره کافور بود . دست هایش لزج بود . بالا پایینش که می کرد تکان می خورد . پیش از حد تکان می خورد . مثل لرزانک های ترسان . پاهایش تاول تاول بود . تاول های پر اب . تاول های سفید پر اب . روی شکمش حفره های کوچکی داشت . مثل نافی که زاییده باشد و زاییده باشد . نافک های جدید روی شکمش پخش و پلا شده بودند . نافک هایی که عرق هایش را می بلعیدند و باز پس میدادند بیرون . تنش بوی کافور میداد . شاش هایش هم همین طور . دکتر ها گفته بودند دارد میمرد . خودش می خندید . دندان هایش رنگ کافور بود . دندان های یکی در میان . با حفره های زیاد . توی حیاط . وسط باغچه چاله ای کنده بود . پر از کافور بود . شب ها تویش می خوابید . کرم ها می خوردندش . می خندید . زری قهقه میزد . می گفت کرم ها گوشت با طعم کافور دوست دارند . صبح ها که از چاله بیرون میزد بوی کافور میداد . نافش باز زاییده بود . نافک ها خون بالا میاوردند . می گفت شب ها با کرم ها عشق بازی می کند . بعضی شب ها هم صدای ناله و نفس هایش حیاط را پر می کرد . جلق میزد برای خودش و کرم های بیشتر گازش میزند . ناف بیشتر می زایید . اخرین بار که رفت توی چاله دیگر بیرون نیامد . اصلن دیگر چاله ای نبود . زری هم نبود . حالا دارند باغچه را می کنند . حاجی را بیرون می کشند . بوی کافور میدهد . دستش روی معامله اش بود و هزار نافک رویش متولد شده بود . نافک هایی با بوی کافور . نافک هایی که خاک را پس میدادند . حاجی هنوز می خندد . خنده هایش بوی کافور میدهد .

/ 5 نظر / 3 بازدید
نگار

گویی هر روزی استنشاغ میکنم...بوی کافور را!!!میان مردگانی که بیهوده راه میروند!!!و کارشان شده...زوزه کشیدن دم گوشه! من!!! --- عالی بود نوشته ات عالی

absolution

نافش را با مرگ زده باشند انگار!!

سارا

میدانی فروغ؟من از کافور بدم می اید.

زیژخکِ دیوانه

لرزیدم از خواندن این. از همان‌ها بود که دوست دارم بخوانم، دوست دارم بنویسم. نوشتن یعنی همین