215

جوان بود . از خواب که بیدار می شد پاپوش های گرم مردانه ی کنار تخت را می پوشید . موهایش را در دو سوی گلوگاهش می ریخت . با لباس خواب بلند و اشفته اش مسیر اتاق خواب را تا اشپزخانه کلخ کلخ کنان می رفت . دکمه ی قرمز قهوه جوش را می زد و روزنامه های رنگ پریده را باهیچان می خواند . تیتر بزرگی که همیشه به هیجانش می اورد . جنگ تمام شد ! دکمه ی قرمز سبز می شد و لیوان لب پریده پر از قهوه . مردی بیست و چند ساله با موهای همیشه از ته زده از یکی از اتاق های بالا پایین می امد . لباس خواب راه راه تنش بود و پاپوش هایی که خیلی وقت بود به پاهایش تنگ شده بود . جمیز جمیز ببین جنگ تمام شده و دیگر نیاز نیست از پشت خاکریز ها مرا ببیوسی . جمیز جنگ تمام شده . دیگر تا اخر این زندگی می توانیم با هم بمانیم بی ترس از مرگ های ناگهانی پشت خاکریز ها یا توی پناهگاه ها . جمیز بیا اولین قهوه ی بی استرس از اژیر قرمز ها را با هم بنوشیم . جمیز من تا ابد با تو می مانم بدون این که گلوله ای مرا از تو جدا کند . جمیز ... دستان چروکیده ی زن دور گردن تازه تراشیده شده ی مرد گره می خورد . لب های زن نزدیک لب های مرد می شد . مرد گونه های زن را می بوسد و با لبخند زن را روی صندلی می نشاند . اره هالی من مال توام بی ترس از گلوله . عزیزم بنشین تا برایت قهوه بریزم . مرد خیره در دکمه ی سبز قهوه جوش به تاریخ رسید های بانک نگاه می کند که ارام از درز کوچک کشوی قدمی بیرون زده است که باید تا پایان سال 2004 پرداختش کند . به چهره اش نگاه می کند که شبیه پدرش شده . با این تفاوت که تمام عکس های پدرش با لباس نظامی بوده . به مادرش که هنوز در سال 1975 مانده و در اندیشه ای اینکه تنها پسرش معشوقه ای از دست رفته اش است . معشوقه ای که زیر ااتش بار دشمن جان داد و هرگز جسدش به خانه باز نگشت .

/ 0 نظر / 12 بازدید