207

من پیر می شوم در نفس های اکنده از عطر تو و هرم نفس های نا خواسته ات که ارام می خورد روی گونه های تب الودم . من پیر می شوم در هرم نفس های نا خواسته ی تو و تمام خواسته های بی سر انجام خود .

/ 0 نظر / 2 بازدید